Release Date - 28 july 2022

KicchaSudeepa

Madhusudhan Rao

Neetha Ashok

Vasuki Vaibhav

jacqueline Fernandez

Nirup Bhandari

Ravishankar Gowda